Natur Retreat for veteraner

Den Selvejende Institution Natur Retreat for Veteraners (NRV) formål er at bidrage til at rehabilitere og reintegrere krigsveteraner. NRV’s botilbudsdel er godkendt som et § 110-tilbud kun for veteraner under Serviceloven. Veteraner kan benytte sig af § 110-botilbuddet ved hjemløshed og/eller hvis de i en periode har svært ved at være i egen bolig grundet f.eks. psykiske eller sociale udfordringer. S/I Natur Retreat botilbud for Veteraner visiterer selv til botilbuddet. Veteranen hører under opholdet under sin hjemkommune, og opholdet betales af denne.

NRV får allerede veteraner henvist fra kommuner, psykiatriske afdelinger og privatpraktiserende læger på nuværende tidspunkt. Vi taler om veteraner med massive problemer: PTSD, alkoholmisbrug, hjemløshed og veteraner med ’fodlænkedomme’ eller under retpsykiatrien som afsoner hos NRV, da alternativet for førstnævnte ellers er fængsel med afsoning i firemandscelle. NRV har i pilotprojektfasen modtaget veteraner fra Danmark, UK og USA.

NRV har en officiel samarbejdsaftale med Veterancenteret og arbejder så vidt muligt tæt sammen med veteranens hjemkommune om rehabilitation og reintegration. NRV er ikke et permanent alternativ, men en intervention der giver både veteranen og hans/hendes omgivelser et pusterum når tilværelsen synes fastlåst og uoverskuelig, og derefter støtter veteranen i at tage ejerskab for sine udfordringer og styrke sine allerede eksisterende relationer i forhold til myndigheder, sundhedsvæsen etc. samt de personlige relationer til familie og venner. Veteranen vil typisk opholde sig hos NRV på et længere ophold på mellem 14 dage og tre måneder når veteranen første gang besøger stedet, og herefter i ’efterværnsdelen’ komme på kortere ophold af få dages varighed for efter behov at blive understøttet og ’holde kursen’.

Ved ophold hos NRV bliver veteranen introduceret til værdien af at bruge naturen rekreativt og arbejdsmæssigt. Veteranerne bliver på retreats introduceret for begreberne naturpleje og naturgenopretning.

  • NRV introducerer veteranerne til naturen som et trygt sted at rekreerer og rehabilitere.
  • NRV forbygger og bryder den sociale isolation som mange veteraner havner i efter endt udsendelse og kontrakt-ophør og bidrager derved til deres reintegration.
  • NRV styrker veteranernes allerede eksisterende færdigheder under udførelse af meningsfulde aktiviteter der helt konkret gør en positiv forskel.
  • NRV giver deltagerne nye færdigheder og introducerer dem for de uddannelsesmuligheder der findes indenfor området hos f.eks. Skovskolen, Kalø Økologiske Landbrugsskole m.fl. og forbedrer derved deres beskæftigelsesmuligheder.

Initiativet til NRV er taget af Stuart Press, som er major fra ADF og veteran fra bl.a. Somalia og Rwanda, og hans hustru Anne-Line Ussing, som er journalist. I bestyrelsen for den selvejende institution sidder Kjeld Hillingsø, general, som formand; Anders M. Hansen, oberstløjtnant og partner i advokatfirmaet Danders & More; Jacob Harrekilde Jensen, statsskovrider for Naturstyrelsen Fyn (udpeget af direktør i Naturstyrelsen Peter Ilsøe); Anne Just, som er traumesygeplejerske og psykoterapeut og har mange års erfaring fra Australien med behandling af veteraner, samt Stuart og Anne-Line.

 For yderligere information venligst kontakt projektleder Anne-Line Ussing.

S/I Natur Retreat for Veteraner

Strynø Næbbevej 7 (se kort)

5900 Rudkøbing

E-mail: info@islandretreat.eu

Telefon 62 51 32 34 / mobil 29 40 32 35

Natur Retreatets hjemmeside