Historie

2014

Veteranalliancen opstod, efter et års arbejde med identificering af centrale problematikker, analyser og formulering af de fem første mærkesager. Organisationsformen og finansieringen som blev valgt skulle sikre, at organisationen kunne fastholde fokus på målgruppen og mærkesagerne, og forblive uafhængig af offentlige myndigheder. Styregruppen bestod af tre veteraner, med missionserfaring fra Kroatien, Bosnien, Kosovo og Afghanistan.

Vi besluttede at arbejde efter fem principper:

  1. Vi vil ikke være en klassisk soldater/veteranforening, men en løst organiseret netværksorganisation, med en meget flad struktur. Vi vil favne alle veteraner, og deres pårørende, uanset hvor, hvornår og med hvem de har været udsendt for Danmark. Vi vil ikke opkræve kontingenter, eller bruge ressourcer på administration. Man skal kunne vise sin støtte til vores arbejde med et klik på sin mus, og fjerne sin støtte lige så let.
  2. Vi vil ikke modtage nogen form for økonomisk støtte. Derved kan vi bevare vores uafhængighed, og frihed til at sige og skrive hvad vi vil. Til gengæld vil vi kanalisere økonomisk støtte til andre projekter og organisationer, som vi sympatiserer med. Derved bør vi heller ikke blive set som en trussel mod andre aktører på veteranområdet.
  3. Vi forbeholder os retten til at bedrive politisk aktivisme (demonstrationer, happenings, kampagner i medier o.l.) hvis vi ikke oplever at den almindelige dialog med de ansvarlige politikere fører til brugbare løsninger.
  4. Organisationen og det politiske arbejde skal handle om sagerne, frem for personerne. Alt for mange lovende projekter og organisationer er døde for tidligt, fordi man har brugt for meget energi på at diskutere indbyrdes, og gøre stridighederne meget personlige. Dette vil vi undgå ved at centralisere den eksterne kommunikation omkring en talsmand fra styregruppen.
  5. Når vi bliver imødekommet på en mærkesag, så erstatter vi den med en ny. Således vil vi altid have fem mærkesager, som alle handler om forbedring af forholdende for vores målgruppe – de syge og/eller socialt udsatte veteraner, og deres pårørende.

2015

Hjemmeside, Facebookside og Twitter-profil blev lanceret. SIOPS Danmark, Veteraner i Syd og projektet “Asyl til de afghanske tolke” bakkede fra start op om Veteranalliancen. Vi blev optaget på Veterancentrets aktørliste. Styregruppen blev udvidet med yderligere to veteraner, med missionserfaring fra Balkan, Afrika og Irak.

Ved årets afslutning havde vi opbakning fra mere end 1000 støtter på Facebook og Twitter.

2016

Mærkesagen om flere og bedre behandlingstilbud til psykisk skadede veteraner blev imødekommet af Regeringen, i forbindelse med serviceeftersynet af veteranpolitikken. Sundhedsministeriet har oplyst os, at de 5 nye behandlingstilbud oprettes som regionsfunktioner i hver af de fem regioner. De nye tilbud er derfor ikke magen til de tre eksisterende højt specialiserede tilbud, som findes i Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Hovedstaden, men skal fungere som supplement til disse.

Ministeriet oplyste endvidere, at der lægges op til, at de nye regionsfunktioner oprettes på Psykiatrisk Center Ballerup, i Slagelse, i Psykiatrien Nordjylland i Aalborg, i Regionspsykiatrien Vest i Holstebro, på Aarhus Universitetshospital i Risskov og på Odense Universitetshospital. Samtlige af de nye behandlingstilbud forventes at være klar i løbet af 2017.

Ved samme lejlighed blev Veteranalliancen høringsberettiget i forbindelse med lovforslag som vedrører veteraner og pårørende. Vores nye mærkesag blev kravet om en opsøgende indsats for kriseramte/selvmordstruede veteraner.

Efter flere artikler i Ugebrevet A4, Ekstra Bladet, Avisen.dk og Berlingske Tidende, som alle beskrev hvordan skadede veteraner behandles i arbejdsskadesystemet, arrangerede vi sammen med de militære fagforeninger to demonstrationer for at udtrykke vores utilfredshed. Den første blev afholdt foran Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og den anden foran Beskæftigelsesministeriet.

Herefter inviterede den ansvarlige minister os, Soldaterlegatet, HKKF og Advokat Mads Pramming til møde om problematikken, og sammen prøvede vi nu at finde nogle brugbare løsninger. Dette arbejde fortsætter i 2017.

I årets sidste kvartal startede vi, i samarbejde med de lokale kommuner, veterancaféer op i Nyborg og Middelfart.

Midtsjællands Veteraner og Veteraner på Søndertofte bakker op om Veteranalliancen. Styregruppen blev udvidet med to medlemmer, så vi nu var syv veteraner, med bred missionserfaring fra såvel Balkan, Afrika, Irak og Afghanistan.

Ved årets afslutning havde vi opbakning fra mere end 2000 støtter på Facebook og Twitter.

2017

Kampagnen for en bedre retsstilling i arbejdsskadesager, for syge/sårede veteraner, fortsatte i 2017. Beskæftigelsesministeren havde på vores møde d. 3. maj i ministeriet udbedt sig tid til at lave en løsning, så vi ventede tålmodigt nogle måneder. Imens blev flere syge veteraner afvist i AES.

Da vi nåede august, og intet havde hørt fra ministeriet, rykkede vi for den lovede løsning. Til sidst stod det tydeligt for enhver, at løsningen først ville blive præsenteret i forbindelse med flagdagen for Danmarks udsendte. Dagen før flagdagen modtog vi, og de andre aktører i “arbejdsskadekoalitionen” et brev, som desværre ikke indeholdt en dækkende løsning. Derfor skrev alle aktører i koalitionen tilbage til ministeren, at vi ikke anerkendte det fremlagte forslag som en løsning.

Til dato har beskæftigelsesministeren ikke haft tid til at svare os tilbage.

På selve flagdagen, som langt de fleste kommuner endelig fejrede med lokale arrangementer, valgte vi at udstille de sidste 9 kommuner, som stadig ikke anerkendte deres veteraner, og deres pårørende.

Opslaget på Facebook blev delt, liket og debatteret meget. Det var en sund debat, som viste hvor mange meninger der findes om, hvor hårdt man må gå til politikere, når de nøjes med skåltaler, men ikke vil bruge en eneste krone på veteraner, og deres pårørende.

2017 var også valgår, idet der i november blev afholdt kommunal- og regionsrådsvalg. Vores hovedbudskab var, at kommunerne ikke kan basere deres sagsbehandling på, at Veterancentret løser alle problemerne. Ikke fordi Veterancentret ikke vil, men fordi de ikke kan. Veterancentret råder hverken over læger, akut-boliger, misbrugsbehandling, familiestøtte, visitation til flexjob og førtidspension, uddannelses- og beskæftigelsesindsatser, eller tandlæger. Disse og flere ydelser hører under kommunernes serviceforpligtelser, uanset om borgeren er veteran eller ej. Og nu er tiden kommet til, at kommunerne lever op til deres medansvar, og lader være med at sende veteranerne videre. Veterancentret hjælper desuden kun Forsvarets veteraner – ikke veteraner udsendt af andre organisationer.

I månederne op til valget var vi aktivt opsøgende i en håndfuld udvalgte kommuner, hvor vi vurderede det var muligt at lobbyere for kommunale veteranpolitikker og veterankoordinatorer. I Nyborg Kommune fik vi opgraderet veterankoordinatoren fra en skråstregsfunktion til en fuldtidsstilling, med eget budget. I Ballerup fik vi tilsagn om, at man vil starte med en skråstregsfunktion, og formulere en veteranpolitik efter kommunalvalget. I Svendborg vil man også udpege en veterankoordinator efter nytår – dog kun en skråstregsfunktion som en start. Århus Kommune udpegede sidst på året en veterankoordinator, men værger sig stadig imod at formulere en kommunal veteranpolitik, selv om ønsket fra byens græsrødder var stort. Så der er stadig nok at arbejde for i landets kommuner, i de kommende år, selv om vi nu kunne konstatere at en fjerdel af landets kommuner har veteranpolitikker og veterankoordinatorer.

Vores foredragsaktiviteter voksede i omfang hele 2017, og vi glædede os over at blive geninviteret til skoler hvor vi også holdt foredrag i 2016. Tilbagemeldingerne fra de uddannelsesinstitutioner, foreninger og frivilligcentre vi har besøgt har alle været positive.

I November fik vores styregruppe nye, friske kræfter ind, i form af to pårørende til traumatiserede veteraner. Det skete fordi vi ønsker at styrke vores og samfundets fokus på pårørendeproblematikkerne, som meget vel kan være afledt af veteranernes problemer, men ikke nødvendigvis skal løses efterfølgende, eller på samme måde som veteranproblematikkerne. Ved årets afslutning bestod styregruppen således af syv veteraner, og to pårørende til veteraner.

facebook17-18
Udviklingen i opbakning til Veteranalliancen på Facebook
hjemmesidetrafik15-17
Udviklingen i antallet af besøg og sidevisninger på vores hjemmeside