Behandlingstilbud

Soldater, politibetjente, sundhedspersonale og andre udsendt i international mission er i en særlig risikogruppe for udvikling af PTSD, depression, belastningsreaktioner o.l., da tjenesten ofte indbefatter eksponering for væbnede konfrontationer og angreb på de danske styrker.

Forekomsten af psykiske lidelser hos danske veteraner varierer afhængigt af missionernes karakter og belastningsgrad. Forsvarets Veterancenters forsigtige estimat er, at omkring 10 procent af soldaterne udvikler PTSD-lignende symptomer som konsekvens af deres udsendelse. Sværhedsgraden af PTSD kan være meget vekslende.

Læs pjecen “PTSD – Information om sygdom og behandling til veteraner og pårørende

Symptomer på stress-relaterede psykiske skader er varierende, men vil som oftest indebære følgende:

 • Uro/angst
 • Anspændthed
 • Søvnproblemer
 • Følelse af magtesløshed
 • Nedsat lyst og interesse
 • Reduceret ydeevne

Derudover kan en psykisk skade også resultere i depressive tilstande, angsttilstande, aggressiv adfærd og forøget misbrugsadfærd.

Udviser man symptomer på PTSD, depression, angst o.l. er det vigtigt at søge behandling med det samme. Forskning og klinisk erfaring viser, at jo hurtigere man er til at søge behandling, des større er muligheden for helbredelse. Det er aldrig er for sent at søge hjælp.

Behandlingsindsatsen afhænger af, hvordan lidelsen træder frem i det enkelte tilfælde og tilrettelægges herefter.

Kom godt i gang med god behandling

Hvis man har brug for psykologisk og/eller psykiatrisk behandling er der flere veje man kan gå.

Oftest starter man hos enten sin egen læge, en almen psykiatrisk afdeling/skadestue, eller hos Forsvarets veterancenter. Her bliver man visiteret til behandling hos enten en psykolog, eller psykiatrisk behandling i regi af regionerne.

Forsvarets veterancenter

Forsvarets veterancenter kan ikke selv tilbyde psykiatrisk behandling, idet de ikke har psykiatere ansat, men de kan henvise til psykiatrien på lige fod med egen læge.

Veterancentret tilbyder til gengæld gratis psykologbehandling til veteraner, som har psykiske skader fra en international udsendelse. Det gælder også, selvom symptomerne først viser sig lang tid efter udsendelsen.

Det forløb, som du bliver tilbudt, afhænger af din situation og problematik. Derfor forsøger psykologen at komme hele vejen rundt, når I har jeres indledende kontakt og første møde (kaldet visitationssamtalen).

Veterancentret arbejder ud fra en international anerkendt og evidensbaseret kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang, som er særligt afpasset i forhold til veteraner og ansatte i Forsvaret.

Samtidig har Veterancentrets militærpsykologer et særligt kendskab til Forsvarets medarbejdere og de belastninger, som man udsættes for under udsendelse.

Psykologerne hos Veterancentret arbejder under tavshedspligt. Den overholdes, uanset hvilke samarbejdsrelationer psykologen indgår i. Det betyder også, at man skal give samtykke, hvis psykologen vurderer, at der er behov for at involvere andre samarbejdspartnere i behandlingen såsom eksempelvis socialrådgivere, job- og uddannelsesrådgivere, egen læge, eller andre.

Veterancentret tilbyder behandling og støtte til veteraner udsendt af Forsvaret og Politiet.

Privatpraktiserende psykologer

Man er naturligvis ikke tvunget til at blive behandlet af Forsvarets psykologer, hvis man ikke har lyst. Man kan også vælge at få behandling hos privatpraktiserende psykologer. Så skal man bare selv betale, med mindre man kan få et legat hos Soldaterlegatet, eller man kan få dækket omkostningerne af sin kommune jf. Lov om aktiv socialpolitik §82.

Man skal som udgangspunkt henvises til en psykolog af sin egen læge. Lægen vil typisk ikke anbefale en bestemt psykolog, så man skal selv finde en psykolog – det betyder til gengæld, at man selv frit kan vælge mellem alle de psykologer i hele landet, der har aftale med sygesikringen (også kaldet psykologer med ydernummer). Brug søgefunktionen i Psykologbogen til at finde en psykolog, hvor man kan bruge sin henvisning fra lægen.

Når man har valgt en psykolog, ringer man til pågældende for at aftale en tid. Psykologen kan hente ens lægehenvisning frem elektronisk. Der kan være lang ventetid hos nogle psykologer, og man bestemmer selv, om man vil vente på en ledig tid, eller finde en anden psykolog.

Hvis man vælger en privatpraktiserende psykolog er det vigtigt at sikre sig, at vedkommende er kompetent og erfaren i behandling af netop PTSD eller depression forårsaget af krigs- og katastroferelaterede traumer. Brug Google, eller brug dit personlige netværk til at finde den rette psykolog for dig.

Psykiatrisk skadestue

Over hele landet findes psykiatriske skadestuer, hvor man kan henvende sig med akut behov for psykiatrisk hjælp.

Det kan f.eks. være hvis man oplever

 • tab af kontrol
 • selvmordstanker
 • voldsom angst eller depression
 • reaktioner på en kriseoplevelse
 • abstinenser

Har man akut behov for psykiatrisk hjælp, kan man finde den nærmeste psykiatriske skadestue via disse links

De specialiserede og højt specialiserede psykiatriske tilbud til veteraner

Veteraner med svær eller kompleks PTSD kan få behandling på specialiserede eller højt specialiserede afdelinger, som består af psykiatere, psykologer, fysioterapeuter og socialrådgivere. Behandlingsforløbet er tværfagligt, og tilgodeser sygdomsbilledet hos den enkelte veteran.

I de fleste tilfælde får veteraner med psykiske lidelser efter udsendelse i krig hjælp af forsvarets psykologer og i regionernes almene psykiatri. Veteraner, som ikke har haft gavn af behandlingen i disse tilbud, eller har særligt komplicerede tilfælde af PTSD, kan henvises til de specialiserede eller højt specialiserede afdelinger.

De specialiserede tilbud til veteraner med svær eller kompleks PTSD findes på nuværende tidspunkt i

De højt specialiserede tilbud til veteraner med svær eller kompleks PTSD findes på nuværende tidspunkt i

I følge Sundhedsministeriet har alle patienter pr. 1. september 2015 har ret til at blive udredt inden for 30 dage – med mindre det af faglige årsager ikke kan lade sig gøre inden for denne tidshorisont.

Efter udredning har patienter som hovedregel ret til at komme i behandling inden for to måneder. Ved alvorlig sygdom skal behandlingen påbegyndes i løbet af en måned.

Et servicetjek af den nationale veteranpolitik førte i 2016 til, at der skulle fordeles 20 millioner kroner bl.a. til styrkelse af behandling af veteraner med posttraumatisk stress syndrom (PTSD) i hele landet – primært via de specialiserede afdelinger i alle landets regioner.

Den almene psykiatri (distriktspsykiatrien)

Distriktspsykiatrien tilbyder ambulant og tværfaglig psykiatrisk behandling. Det betyder, at behandlingen foregår enten hjemme hos patienten eller som dagtilbud i distriktspsykiatriens lokaler. Distriktspsykiatrien er tilknyttet sygehuspsykiatrien, men er etableret som lokale enheder. Distriktspsykiatri udføres af regionerne.

Sygehuspsykiatrien

Sygehuspsykiatrien tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling ved indlæggelse. Sygehuspsykiatrien kan både være en afdeling på et sygehus eller en selvstændig enhed. Der findes både lukkede og åbne afdelinger på de psykiatriske sygehuse. Sygehuspsykiatri udføres af regionerne.

Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien tilbyder forskellige former for sociale tilbud. Overordnet handler indsatsen om at få en hverdag til at fungere, når patienten er udskrevet. Det betyder, at socialpsykiatrien blandt andet arbejder med tilbud som væresteder, støtte- og kontaktpersonsordninger, botilbud og hjælp og støtte til beskæftigelse. Socialpsykiatri udføres af både regioner og kommuner.