Hvad koster veteranindsatsen

Der findes desværre ikke en samlet oversigt over hvad veteranindsatsen i Danmark koster, idet den både består af omkostninger afholdt af staten (primært Forsvaret), de fem regioner (behandlingstilbud), de 98 kommuner (social-, socialpsykiatriske og beskæftigelsesfaglige indsatser), og de mange civile aktører (veteranorganisationer- og projekter).

Men de tal vi kender er disse:

I 2013 brugte staten ca. 221 mio. kr., således:

159 mio. kr. på drift, psykologisk behandling, socialrådgivning, Job- og uddannelsesrådgivning, pårørendearrangementer, kontaktofficersordningen m.v. i regi af Veterancenteret

62 mio. kr. på udbetalte erstatninger, godtgørelser og pension til skadede veteraner.

Det skal bemærkes, at dele af denne opgørelse er baseret på skøn, da ikke alle aktiviteter i relation til veteraner er registreret særskilt, ligesom der er flere aktiviteter med deltagelse af veteraner, der ikke udelukkende omfatter veteraner. Der knytter sig derfor en vis usikkerhed til opgørelsen.

Hvert veteranhjem i regi af Fonden Danske Veteranhjem og KFUM modtager hvert år et drifttilskud på 500.000 kr.

I 2013, jf. finansloven § 12, anvendtes 9,5 mio. kroner til støtte af Fonden Danske Veteranhjems drift af tre veteranhjem, KFUM Soldaterhjems drift af soldaterhjem samt Danmarks Veteraners Veteranstøtteordning (tidligere benævnt Kammeratstøtteordningen). Sidstnævnte modtager hvert år 2,5 mio. kr. Også Familienetværket modtager årligt et tilskud på 400.000 kr. direkte på Finansloven.

Forsvarsforligskredsen besluttede ved aftalen om organisering af ledelsen af Forsvaret af 10. april 2014, at der afsættes 25 mio. kr. årligt i perioden 2014-2017 med henblik på at styrke indsatsen på veteranområdet.

Forsvarsforligskredsen indgik endvidere ”Aftale om styrket indsats for de danske veteraner” 3. september 2014, hvoraf det fremgår, at der afsættes yderligere 30 mio. kr. i 2014 til etablering af nye veteranhjem og KFUM’s soldaterrekreationer samt udvidelse af eksisterende faciliteter, herunder køb af inventar, renovering mv.

Engangstilskuddet på 30 millioner kroner finansieres inden for Forsvarets almindelige driftsbevilling på Finansloven.

De årligt 25 afsatte millioner fordeles på fire forskellige områder med en årlig gennemsnitlig fordelingsnøgle:

  • Veteraner med særligt behov for støtte: 12 mio. kr.
  • Støtte til pårørende og børn: 8 mio. kr.
  • Forskning: 2 mio. kr.
  • Anerkendelse: 3 mio. kr.

Blandt de konkrete initiativer blev der blandt andet afsat midler til ansættelse af omsorgsmedarbejdere (daglige ledere på veteranhjemmene), sommerlejre for veteraner med børn og tildeling af medaljer med tilbagevirkende kraft for tjeneste i internationale missioner før 2010.

De samlede omkostninger til Medalje for International Tjeneste 1948-2009 udgjorde pr. 31. oktober 2016 ca. 2,6 mio. kr. eksklusiv moms jf. svar fra Forsvarsministeriet.
Diverse puljer
Som led i aftalen mellem regeringen (S og R), SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2015 af oktober 2014, blev der afsat en pulje på 4,0 mio. kr. i 2015 og 6,0 mio. kr. i 2016 til beskæftigelsesindsatser for veteraner.

Puljen skal ses i sammenhæng med forsvarsforligskredsens aftale om styrket indsats for de danske veteraner af 3. september 2014, hvori indgår støtte til sagsbehandling i forhold til ydelser, indsatser m.v.

I 2016 blev der i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet afsat 6 mio. kr. til at styrke lokale initiativer, der tilgodeser behov for mødesteder for veteraner og deres pårørende i forbindelse med kulturhuse.

10 millioner kroners-puljen

I forbindelse med indgåelse af forsvarsforliget 2013-2017 har kredsen af partier bag dette besluttet, at der etableres en pulje med i alt 10 mio. kroner. Puljens midler skal i forligsperioden 2013-2017 støtte frivillige organisationers, med fleres, initiativer på veteranområdet.

Puljens midler kunne søges

  • Til dækning af udgifter i forbindelse med aktiviteter, der har til formål bredt at anerkende veteraner i forbindelse med hjemkomstparader, mindehøjtideligheder, flagdag og lignende.
  • Til tiltag af forebyggende, støttende eller informerende karakter over for nuværende som kommende veteraner samt deres pårørende, der understøtter veteranpolitikkens formål og bidrager til at styrke indsatsen på veteranområdet.
  • Til tiltag, der anerkender Hjemmeværnets og Beredskabsstyrelsens indsats i internationale operationer.

denne oversigt kan man se hvilke projekter og arrangementer som blev støttet i forligsperioden.

Serviceeftersynet i 2016

I forbindelse med serviceeftersynet af veteranpolitikken fra 2010, besluttede Regeringen i 2016 at styrke veteranindsatsen på en række områder. Herunder etablering af flere behandlingssteder i psykiatrien, og en jobpræmie til virksomheder, der ansætter en veteran.

De nye indsatser koster 20 millioner kroner, og udgifterne er finansieret ved en merbevilling til Forsvarsministeriet på baggrund af nedlæggelsen af Irak- og Afghanistankommissionen.

Kilder: Folketinget, Finansministeriet, Forsvarsministeriet og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.