Hvorfor veteranpolitik i kommunerne?

Når vi nu har et veterancenter, og snart har behandlingstilbud til PTSD-ramte veteraner i alle landets regioner, hvorfor skal kommunerne så også beskæftige sig med veteranpolitik og indsatser for veteraner?

Her er de 5 bedste argumenter for kommunale veteranpolitikker- og indsatser:

 1. Det er i kommunerne socialpolitikken udmøntes. Og en veteranpolitik bør have socialpolitisk tyngde.

  Alle veteraner har hjemme i en kommune. Og for at sikre en nogenlunde ensartet behandling og støtte til især de syge/sårede veteraner, er det afgørende at alle landets kommuner påtager sig et medansvar, og løfter i flok.

 2. Ofte er kommunen den første – og nærmeste – myndighed som får kontakt med syge/udsatte veteraner, og deres pårørende. Ganske enkelt fordi kommunerne yder rådgivning og vejledning i mange andre lignende sager, hvor syge/udsatte borgere har brug for behandling og støtte.
 3. Kommunerne har visse serviceforpligtelser, som gælder i forhold til alle borgere – også veteraner. Disse serviceforpligtelser påhviler ikke andre end kommunerne. Heller ikke Veterancentret. Blandt disse serviceforpligtelser kan nævnes (akut-)boliganvisning, misbrugsbehandling, familiestøtte, uddannelses- og beskæftigelsesindsatser, socialpsykiatriske indsatser, tildeling/støtte til hjælpemidler til handicappede, opsøgende sociale indsatser, tildeling af flexjob og førtidspensioner, tildeling af enkeltydelser til nødvendig tandbehandling, fysioterapi o.l.
 4. Der er god økonomi i rettidige, korrekte indsatser, frem for at lade tiden gå, og problemerne hobe sig op. Dette kender man også fra indsatser i forhold til andre udsatte grupper. Hvis man vil behandle borgerne godt, skal man ikke behandle dem ens. Forskellige grupper har forskellige behov, og kræver forskellige hensyn. Dette gælder også for syge/sårede veteraner.
 5. Veterancentret er kun for veteraner fra Forsvaret, og nogle enkelte fra Politiet. Alle andre veteraner, og disses pårørende, kan ikke få behandling og støtte fra Veterancentret.

Hvorfor er kommunale veterankoordinatorer nødvendige?

 1. Det er meget krævende at opbygge og vedligeholde overblikket over de mange forskellige behandlings- og støttetilbud til veteraner, som tilbydes i rammerne af Forsvaret (Veterancenteret), regionerne (psykiatrien og fysisk genoptræning), kommunerne, private aktører (f.eks. veteranhjem, botilbud og beskæftigelsesrettede tilbud) og frivillige aktører (f.eks. sociale netværk, veterancafèer og friluftsaktiviteter). Men det er vigtigt at en veterankoordinator ved kommunen har dette overblik, og kan vejlede og rådgive veteraner og deres pårørende på et solidt grundlag.
 2. PTSD, depression og lignende psykiske lidelser kan være svære at forstå, og svære at tænke ind i kommunens tilbud og indsatser. Også i denne forbindelse spiller den kommunale veterankoordinator en nøglerolle, som specialisten der rådgiver og vejleder sine kollegaer, så de leverer de bedste tilbud for især de syge/udsatte veteraner, og deres pårørende.
 3. Koordinationen af de ofte mangeartede indsatser er afgørende for at indsatserne iværksættes i den rigtige rækkefølge, og med optimal tværsektoriel vidensdeling om den enkelte veterans situation. Alt for ofte ser vi, at veteraner udskrives fra psykiatrien, uden at deres hjemkommuner følger op med socialpsykiatriske indsatser, og anden nødvendig støtte. Dette fører til unødigt mange genindlæggelser og spildte samfundsressourcer. Desuden nedbrydes veteranernes tillid til den offentlige sektor som en kompetent medspiller i bestræbelserne på at få et bedre liv.
 4. Veterancentret og de regionale fora for veterankoordinatorer tilbyder en masse viden og erfaringer relateret til det kommunale arbejde med syge/udsatte veteraner, som er gratis og let tilgængeligt. Det er derfor en dårlig udnyttelse af medarbejdernes tid, og skatteydernes penge, hvis ikke denne viden og erfaring nyttiggøres i alle landets kommuner. Denne nyttiggørelse sikres bedst ved at have en kommunal veterankoordinator, som deltager i disse fora, og opbygger lokale kompetencer til gavn for kommunens veteraner og deres pårørende.

Se her hvordan man kommer i gang med at udvikle en kommunal veteranpolitik. Se her hvad en kommunal veterankoordinator bør have af opgaver og ansvarsområder.