Supplerende erstatninger/ydelser

Har Arbejdsskadestyrelsen/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkendt en skade eller sygdom som følge af en udsendelse i international tjeneste, kan du være berettiget til yderligere erstatning, ud over hvad du har fået udbetalt fra Arbejdsskadestyrelsen/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning

Har Arbejdsskadestyrelsen/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkendt din skade, psykisk eller fysisk, som en følge af din udsendelse i international tjeneste, vil du være berettiget til Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning. Beløbet beregnes på baggrund af Arbejdsskadestyrelsens méngrad.

Kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte

Hvis du som følge af din arbejdsskade pådraget under udsendelse i international tjeneste har været for syg til at arbejde, kan du være berettiget til en godtgørelse på kr. 190,00 pr. sygedag frem til den dag, hvor Arbejdsskadestyrelsen/Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om dit varige mén. Beløbet kan dog ikke overstige maksimumsbeløbet på kr. 72.500,00.

Det seneste forsvarsforlig medførte en ligestilling af veteraner, der er kommet til skade før 1996 med andre.

FN-erstatning

Man har mulighed for at blive bistået af Forsvarsministeriets Personalestyrelse i din ansøgning om FN-erstatning. Forsvarsministeriets Personalestyrelse vil forestå indhentelse af den nødvendige dokumentation, udfærdige ansøgning, afholde udgifter til oversættelse og oversende ansøgningen til behandling i FN.

FN-erstatning fastsættes på baggrund af skadelidtes méngrad (impairment). Méngraden fastsættes af FN på baggrund af American Medical Association’s Guide to Evaluation og Permanent Impairment, 4th edition. Det er derfor ikke sikkert, at man vil få tilkendt samme méngrad, som ved Arbejdsskadestyrelsens/Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse. Erstatningen udgør for et mén på 100 %, $70.000,00.

Afgørelse om erstatning træffes af FN. Det er et krav at der ansøges om erstatning inden for 4 måneder efter skaden er sket. FN kan i særlige tilfælde dispensere for en senere anmeldelse, hvilket særligt er set ved psykiske skader. Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK) er i dialog med Danmarks faste mission i New York, for at afklare den nærmere sagsproces og de nærmere betingelser.

Aktstykke 425-ydelse

Hvis man som følge af sin arbejdsskade pådraget under udsendelse i international tjeneste er blevet tilkendt et erhvervsevnetab på mindst 15 %, kan man være berettiget til en supplerende ydelse fra Forsvaret.

Formålet med “aktstykke 425 ordningen” er at stille overenskomstansatte og tjenestemænd lige i pensionsmæssig henseende. Overenskomstansat personel, der er udsendt til international tjeneste, sikres således på linje med tjenestemænd, hvis de kommer til skade under tjenesten.

Ordningen omfatter overenskomstansat personel, der ikke er omfattet af tjenestemandspensionsloven eller civilarbejderloven.

Forsvaret betaler den erstatningsberettigede en skattepligtig supplerende løbende ydelse, der beregnes som forskellen mellem summen af de faste ydelser, der tilfalder tjenestemanden og summen af de faste ydelser til den overenskomstansatte. Ved beregning af ydelserne lægges der vægt på ligestilling mellem den overenskomstansatte og en tjenestemand med tilsvarende anciennitet.

Det er en betingelse for at være omfattet af aktstykke 425-ordningen, at man ikke er tjenestemand eller omfattet af Civilarbejderloven, samt ikke længere er ansat i Forsvaret.

Det seneste forsvarsforlig medførte en ligestilling af veteraner, der er kommet til skade før 1996 med andre.

Læs Forsvarets pjece om aktstykke 425-ordningen her.

Du kan altid få nærmere oplysninger om ordningen ved at rette henvendelse
til Løn- og pensionsafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Telefon 3266 5153
E-mail fps@mil.dk

Samtykke og ansøgning

Hvis du vil søge om ovenstående supplerende erstatninger/ydelser, så kan du downloade vejledningen til ansøgning, information om aktstykke 425-ordningen, og ansøgnings- og samtykkeskemaet som skal bruges.

Du skal udfylde ansøgningen samt fuldmagt og sende disse til fps@mil.dk eller med brev til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Lautruphøj 8, 2750 Ballerup.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse vil herefter behandle din sag, og tage stilling til om du er berettiget til ydelser efter ordningen.

Vil du vide mere om kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte, er du velkommen til at ringe til Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor (FAEK) på tlf. 72 81 90 00. Du vil her få fat på omstillingen, hvor du så kan anmode om at tale med FAEK.