Er du hjemløs?

Bag hver enkelt hjemløse er der en historie om smerte, misbrug, familietragedie, psykisk sygdom/lidelse, ensomhed, socialt handicap eller andet.

Hjemløshed handler om meget andet end at mangle et sted at bo. Alle kan på et eller andet tidspunkt i deres liv stå uden bolig, men de er ikke hjemløse. Man er kun hjemløs hvis man – udover at mangle tag over hovedet – har nogle af de nævnte problemer at kæmpe med samtidig.

En væsentlig forskel på de hjemløse veteraner og de øvrige hjemløse borgere er, at en endnu højere andel på 93 pct. blandt de hjemløse veteraner har en psykisk sygdom, mens denne andel er 53 pct. for hjemløsegruppen som helhed. 56 pct. af de hjemløse veteraner har et misbrugsproblem, og det er cirka halvdelen af de hjemløse veteraner, der både har psykisk sygdom og misbrugsproblemer (Kilde: VIVE).

Hvis du er hjemløs veteran, kan der være hjælp at hente hos følgende aktører:

SAND (de hjemløses landsorganisation) har 12 lokale udvalg, som står parat til at hjælpe dig. SAND kan bl.a. guide dig i forhold til lovgivning, kommunale forvaltninger, boformer, boligselskaber og misbrugscentre. SAND fungerer også meget gerne som bisiddere.

Danske veteranhjem er ikke behandlingssteder, men fristeder for alle veteraner – både de mange der kommer styrket hjem, og som gerne vil mødes og genopfriske ”gamle minder”, men naturligvis også et sted, hvor veteraner med behov for hjælp kan komme. Man kan komme og gå, som man vil – og man bliver ikke registreret. Har man brug for en hjælpende hånd, bistår veteranhjemmets ansatte og frivillige med kontakt til fagfolk, offentlige myndigheder m.v., hvor de følger veteranen gennem det, han/hun ofte ser som en uoverskuelig ”jungle”. Og skulle man have brug for et sted at være i en kortere periode, kan veteranhjemmene også hjælpe med det.

Fonden Danske Veteranhjem råder over
– et veteranhjem i København (på Frederiksberg)  (se kort)
et veteranhjem i Odense (se kort)
– et veteranhjem i Trekantsområdet (Fredericia) (se kort)
– et veteranhjem i Midtjylland (Århus)  (se kort)
– et veteranhjem i Aalborg  (se kort)

KFUMs Soldaterrekreation er et midlertidigt (op til et år) botilbud for tidligere udsendte soldater i et rekreativt miljø på  KFUMs Soldaterhjem. Vi tilbyder ikke behandling, men vi hjælper den enkelte med at gøre brug af Forsvarets behandlingstilbud. I et hjemligt miljø hjælper vi den enkelte godt videre.

KFUM råder over
– 8 et-værelses lejligheder på KFUMs Soldaterhjem i Hvorup (se kort)
– 4 et-værelses lejligheder på KFUMs Soldaterhjem i Holstebro (se kort)
– 2 værelser på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia (se kort)
– 9 et-værelses lejligheder på KFUMs Soldaterhjem i Høvelte (se kort)
– 7 et-værelses lejligheder på KFUMs Soldaterhjem i Varde (se kort)

KFUMs Veteranbo er permanent botilbud, men ikke for livstid. Vores erfaring er, at det ofte tager lang tid at komme på fode igen. Men samtidig vil vi gerne skubbe veteraner ud i det store samfundsfællesskab igen, når de er parate til det. I løbet af 3 år er tid til lære sit nye ’jeg’ at kende og evt. få afklaret sin situation. Samtidig giver det en tryghed at vide, at KFUMs Veteranbo kan være ens base i de kommende år.

Natur Retreat for Veteraners botilbud er godkendt som et § 110-tilbud kun for veteraner. Veteraner kan benytte sig af § 110-botilbuddet ved hjemløshed og/eller hvis de i en periode har svært ved at være i egen bolig grundet f.eks. psykiske eller sociale udfordringer. Natur Retreatet visiterer selv til botilbuddet. Veteranen hører under opholdet under sin hjemkommune, og opholdet betales af denne. Se kort.

SUF Veteran er et tilbud målrettet veteraner. Et midlertidigt ophold – af kortere eller længere varighed – hvor du får plads, tryghed og støtte til at få styr på din hverdag. På Veteranbasen har vi otte selvstændige boliger samt to akutpladser. Vi befinder os på et stort grønt område tæt på skov. Her er mulighed for at være sig selv – og fællesskab med andre veteraner, når du ønsker det. SUF Veteran er etableret som et af landets første forsorgshjem for veteraner. SUF Veteran er godkendt af Socialtilsyn Syd. Veteranbasen ligger ved Nr. Broby på Fyn. Se kort.

WeShelter driver herberger og natcaféer i hovedstadssområdet (se målgrupper ud for de forskellige tilbud). Der kan du forhøre dig, om der er pt. er ledige pladser.

Din kommune.

Hjemløse har ikke krav på en bolig. Men en række indsatser i serviceloven henvender sig til hjemløse og socialt udsatte borgere, idet § 80 i Serviceloven (husvildeparagraffen) pålægger kommunerne at hjælpe hjemløse således: ”kommunen er forpligtet til at skaffe familier eller enlige, der har mistet en bolig, midlertidig husly mod betaling. Hjælpen beror på en konkret individuel vurdering. Målgruppen for hjælp efter § 80 er borgere, der har mistet deres bolig og står helt uden tag over hovedet. Boligproblemet skal således være opstået akut og ikke været til at forudse. Bestemmelsen omfatter f.eks. borgere, hvis bolig er brændt eller på anden måde ødelagt, og borgere, der bliver sat ud af deres bolig p.g.a. huslejerestance, ulovlig beboelse m.v.

Serviceloven er særligt målrettet hjemløse borgere på botilbudsområdet med § 110 således: “Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har, eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.