Forværret tilstand på grund af aktivering?

Personer, der kommer til skade under aktivering efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats er som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadeloven, men de kan være omfattet af den særlige erstatningsordning for aktiverede. I arbejdsskadesystemet kaldes de aktiveringssager.

Det er vigtigt, at alle skader bliver anmeldt til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som har udarbejdet denne lille guide, som beskriver hvad aktiveringssager er, hvordan de anmeldes, og hvilke love de behandler dem ud fra.

Hvem er omfattet

Kommunen skal være opmærksom på, at der gælder en særlig situation for borgere sendt i tilbud om vejledning og opkvalificering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10.

Borgere, der er udsendt i vejledning og opkvalificering er dækket efter arbejdsskadelovens almindelige regler, såfremt de udfører almindeligt arbejde i forbindelse med tilbuddet om vejledning og opkvalificering.

Kommunens sikring af personen gælder alene så længe tilskadekomsten sker i forbindelse med tilbuddet om vejledning og opkvalificering. Det følger af bekendtgørelses § 89, stk. 3.

Det betyder i praksis, at praktikstedet efter en konkret vurdering kan blive erstatningspligtig for arbejdsskader på borgeren, såfremt borgeren på skadestidspunktet udfører arbejde af reel værdi for praktikstedet (nytteværdi).

Såfremt praktikstedet er en kommunal institution eller virksomhed, kan dette betyde, at borgeren vil være dækket på lige fod med og i samme forsikringsenhed eller forsikringsselskab som kommunens ansatte.

Anmeldelse

Alle skader på borgere i aktiveringsforløb skal anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det er Jobcenteret, der har anmeldepligten, men Jobcenteret er ofte afhængig af, at borgeren og praktikstedet ved, at Jobcenteret skal oplyses om arbejdsskaden. Kommunen skal derfor informere borgeren og praktikstedet om, hvad de skal gøre, hvis borgeren kommer til skade under aktiveringen.

Et typisk anmeldeforløb kan se således ud:

  1. Borgeren fører selv en journal, hvor det beskrives hvordan tilstanden opstår/forværres
  2. Borgeren anmelder skaden/forværringen af tilstanden til praktikstedet, sygemelder sig, og konsulterer sin læge for at få dokumenteret skaden/forværringen
  3. Praktikstedet anmelder skaden til Jobcentret
  4. Jobcentret skal herefter sende anmeldelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Borgeren kan også anmelde selv direkte til Jobcenteret, som så efterfølgende må spørge praktikstedet nærmere ind om skaden. Jobcenteret må ikke afvise at tage imod en anmeldelse fra borgeren, heller ikke selv om borgeren henvender sig længe efter at skaden er sket.

Sørg for ordentlig dokumentation

Som i alle andre arbejdsskadesager er lægelig dokumentation afgørende for udfaldet. Derfor opfordrer vi til at man konsulterer sin læge så snart man begynder at opleve forværring af sin tilstand under aktiveringen. Få alt relevant noteret i lægens journal, for at sikre at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kan se sammenhængen mellem aktiveringen, og forværringen af dine fysiologiske og/eller psykiske helbredsmæssige problemstillinger under forløbet.

Lovbekendtgørelsen

Blanketter til anmeldelse af skader sket i aktivering